Artykuły

Zasady i procedura oceny prac rysunkowych na egzaminie wstępnym na WAPP

Egzamin z rysunku składa się z dwóch sesji, przy czym jedna poświęcona jest rysunkowi z natury, a druga rysunkowi z wyobraźni.

W ocenie rysunków bierze się pod uwagę następujące kryteria:

– Rysunek z natury ma na celu sprawdzenie umiejętności wnikliwej obserwacji rzeczywistości i jej transpozycji na płaszczyznę, ze szczególnym uwzględnieniem proporcji form, iluzji przestrzeni, subtelności światłocieniowych i zróżnicowania faktur oraz wzajemnych relacji poszczególnych elementów kompozycji.

– Rysunek z wyobraźni ma na celu sprawdzenie umiejętności uruchomienia i wykorzystania przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz podejmowania kreatywnych decyzji kompozycyjnych na zadany temat. Przedstawienie tej kompozycji powinno uwzględniać poprawność konstrukcyjną i perspektywiczną rysunku, świadomy, przemyślany dobór i rozkład elementów oraz wykorzystanie światłocienia do tworzenia plastycznych relacji przestrzennych, ekspresji i nastroju wyobrażonej kompozycji.

Procedura oceny:

Po zakończeniu sesji rysunkowych zakodowane prace kandydatów są oceniane dwukrotnie przez dwie niezależne komisje oceniające, składające się ze specjalistów. Nazwiska kandydatów podczas oceny prac są utajnione, podobnie jak oceny komisji. Fakt ten uniemożliwia manipulację ocenami oraz sugerowanie się ocenami przyznanymi przez inną komisję. Członkowie komisji 2 przy powtórnej ocenie prac nie mają wglądu w oceny przyznane przez komisję 1 i odwrotnie. W celu zapewnienia bezstronności ocen w pracach komisji uczestniczą, w charakterze obserwatorów bez prawa głosu, przedstawiciele Samorządu Studenckiego WAPP.

Proces oceny jest maksymalnie zobiektywizowany i prowadzony metodą porównawczą. Ocena prac egzaminacyjnych ma charakter konkursu, w którym wyłania się najlepsze prace spełniające wyżej wymienione kryteria. Mogą stąd wynikać rozbieżności pomiędzy subiektywną oceną autora rysunku, a oceną komisji dokonaną na podstawie przeglądu wszystkich prac egzaminacyjnych.

Po odtajnieniu ocen, w przypadku rozbieżności w ocenach komisji przekraczających 1 stopień, decyzję podejmuje specjalna komisja weryfikacyjna pod kierunkiem przewodniczącego komisji oceniającej, który nie brał udziału w poprzednich ocenach. Decyzja podejmowana jest na podstawie porównania prac w podobnym przedziale ocen. Weryfikowane są również prace najwyżej i najniżej ocenione.

Nie ma możliwości ponownej oceny rysunków.

źródło: http://architektura.put.poznan.pl/n/wp-content/uploads/2011/05/Zasady-i-procedura-oceny-prac-rysunkowych-na-egzaminie-wstępnym.pdf