Regulamin

REGULAMIN DO POBRANIA (wersja pdf): RA_REGULAMIN_6.2023

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ
Pracownia Rysunku i Architektury RysunekArchitektura Sylwia Ciechanowska
z dnia 01.06.2023

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zajęć jest Sylwia Ciechanowska prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Ogrodowej 4/7, 61-820 Poznań, pod firmą RysunekArchitektura Sylwia Ciechanowska, posiadająca NIP 774-296-81-95, posługująca się nr tel. 602 136 330 oraz adresem e-mail kontakt@rysunekarchitektura.pl zwana w dalszej części regulaminu „RA”, „Pracownia”, lub „Organizator”.
2. Zajęcia odbywają się w lokalu Pracowni przy ul. Ogrodowej 4/7, 61-820 Poznań, bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo realizacji zajęć w formie zdalnej przy użyciu powszechnie używanych platform komunikacyjnych i Internetu w trybie tzw. zajęć RA on-line, w nadzwyczajnych sytuacjach niezależnych od Pracowni np. w czasie stanu epidemii. Decyzja o przejściu w tryb zajęć zdalnych należy do Organizatora i jest podejmowana na podstawie informacji organów państwowych.
4. Zakres obowiązywania regulaminu:
a) Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez RA zajęć i związane z tym uprawnienia i obowiązki Uczestników i Organizatora,
b) Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć,
c) treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni www.rysunekarchitektura.pl oraz w formie wydrukowanej znajduje się w siedzibie Pracowni,
d) uczestnik zajęć przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

§ 2 Cel i rodzaje zajęć

1. Celem wszystkich zajęć prowadzonych przez RA jest pogłębianie wiedzy i umiejętności uczestników zajęć zgodnie z zakresem oferowanych zajęć.
2. Zajęcia prowadzone przez Pracownię należą do czterech kategorii: Kursów przygotowawczych, Warsztatów hobbystycznych, Kursów maturalnych oraz Kursów do liceum plastycznego. Zajęcia prowadzone są w dwóch trybach: Zajęcia regularne oraz Zajęcia sezonowe.
3. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię zajęć, w tym rodzaju zajęć, terminie odbywania zajęć, grup wiekowych, dla których zajęcia są przeznaczone, cenie zajęć, informacji o wolnych miejscach, zakresie zajęć, liczebności grup, każdorazowo znajdują się na stronie internetowej Pracowni.

§ 3 Zapisy na zajęcia

1. Zapisów na zajęcia dokonuje się poprzez uiszczenie opłaty wpisowej:
a) w siedzibie Pracowni gotówką za pokwitowaniem,
b) za pośrednictwem strony internetowej Pracowni (z wykorzystaniem płatności przelewami elektronicznymi i kartami płatniczymi za pomocą PayU),
c) przelewem na konto Pracowni po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem.
2. Opłata wpisowa jest gwarantem przyjęcia na wybrane zajęcia – powoduje rezerwację miejsca na wybranym kursie lub warsztatach i podlega zaliczeniu na poczet ceny zajęć.
3. Dokonanie opłaty wpisowej oznacza zapisanie uczestnika na cały wskazany kurs lub warsztaty, począwszy od pierwszego możliwego terminu wynikajacego z harmonogramu zajęć. Dokonanie opłaty wpisowej równoznaczne jest z zawarciem umowy na warunkach przewidzianych niniejszym Regulaminem i zgodnych z aktualną ofertą Pracowni zamieszczonej na stronie internetowej Pracowni.
4. W przypadku zapisu na zajęcia trwające programowo dłużej niż 10 miesięcy np. 2-letnie Kurs Rysunku, zapisy odbywają się na każdy rok zajęć niezależnie.
5. Zapisów na zajęcia dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Zapisanie na zajęcia osoby małoletniej możliwe jest wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej.
6. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych zajęć regularnych. W przypadku przystąpienia do zajęć regularnych już po ich rozpoczęciu ich cena ulega proporcjonalnemu umniejszeniu.
7. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć przed ich rozpoczęciem, w przypadku gdy nie zbierze się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
8. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć regularnych w trakcie ich trwania, w przypadku gdy liczba uczestników spadnie poniżej wymaganej.
9. Każdy uczestnik zajęć regularnych uprawniony jest do złożenia rezygnacji z zajęć w terminie do 4 dni po pierwszych zajęciach, wówczas ponosi jedynie koszt opłaty wpisowej, w dalszym zakresie jest z opłaty za zajęcia zwolniony.

§ 4 Opłaty

1. Ceny kursów i warsztatów każdorazowo podane są w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej Pracowni. Cena ujawniona na stronie internetowej Pracowni uwzględnia ilość zajęć już zrealizowanych w ramach poszczególnych zajęć regularnych i uwzględnia proporcjonalne umniejszenie ceny początkowej. 2. Podane w ofercie ceny są cenami całkowitymi.
3. Cena kursu i warsztatów oraz zasady rozliczeń w razie rezygnacji z zajęć uzależnione są od przyjętego przez uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/ „3x w roku” lub „2x w roku”/„całość z góry”) – zgodnie z ofertą i cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Pracowni.
4. Zapłaty dokonać można bądź w formie gotówkowej za pokwitowaniem w siedzibie Pracowni, bądź przelewem na konto Pracowni nr 04 1140 2004 0000 3502 7446 3680.
5. Za pośrednictwem strony internetowej możliwe jest dokonanie płatności wyłącznie opłaty wpisowej.
6. Ustala się następujący terminarz opłat dla zajęć regularnych:
a) w przypadku płatności „co miesiąc” opłata winna zostać uiszczona w terminie do 8. dnia każdego miesiąca, a jeżeli zajęcia rozpoczynają
się po 4. dniu miesiąca w terminie 4 dni od pierwszych zajęć uczestnika,
b) w przypadku płatności „3x w roku” opłata winna zostać uiszczona w terminie do 8. dnia miesiąca, w którym uczestnik przystępuje do zajęć,
a jeżeli zajęcia rozpoczynają się po 4. dniu miesiąca – w terminie 4 dni od pierwszych zajęć uczestnika. 1. płatność przypada we wrześniu, 2. płatność przypada w styczniu, 3. płatność przypada w kwietniu. W przypadku uczestników przystępujących do trwających zajęć lub rozpoczynających się w innym terminie niż we wrześniu, pierwszym miesiącem płatności wg opisanych zasad jest miesiąc, w którym odbywają się pierwsze zajęcia uczestni ka, dalsze płatności zgodnie z powyższym harmonogramem,
c) w przypadku płatności „2x w roku” (dotyczy jedynie regularnych kursów maturalnych) opłata winna zostać uiszczona w terminie do 8. dnia miesią ca, w którym uczestnik przystępuje do zajęć, a jeżeli zajęcia rozpoczynają się po 4. dniu miesiąca – w terminie 4 dni od pierwszych zajęć uczestnika. 1. płatność przypada we wrześniu, 2. płatność przypada w styczniu. W przypadku uczestników przystępujących do trwających zajęć lub rozpoczyna jących się w innym terminie niż we wrześniu, pierwszym miesiącem płatności wg opisanych zasad jest miesiąc, w którym odbywają się pierwsze zajęcia uczestnika, dalsze płatności zgodnie z powyższym harmonogramem,
d) w przypadku płatności „całość z góry” do 8. dnia miesiąca, w którym rozpoczynają się zajęcia, a jeżeli zajęcia rozpoczynają się po 4. dniu miesiąca – w terminie 4 dni od pierwszych zajęć uczestnika.
7. W przypadku zajęć sezonowych obowiązuje jednorazowa opłata za całość i następuje przed rozpoczęciem zajęć.
8. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty w formie gotówkowej bądź dzień wpływu środków na konto Organizatora.
9. Za dzień dokonania zapłaty opłaty wpisowej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora uważa się dzień zlecenia przelewu.
10. Oferowane przez RA zniżki (promocje) oraz reguły ich funkcjonowania każdorazowo wskazane są na stronie Pracowni. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania uprawnienia do korzystania ze zniżki (promocji) w sytuacji naruszania obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu np. z tytułu opóźnień w płatnościach za zajęcia.

§ 5 Rezygnacja z zajęć

1. Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w zajęciach regularnych.
2. Rezygnacji można dokonać drogą e-mailową na adres Pracowni lub na piśmie z zachowaniem:
a) miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku płatności „co miesiąc”. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty proporcjonalnie opłaty odpowiadającej wartości 4 zajęć i ma prawo do uczestnictwa w nich,
b) 1,5 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku płatności „3x w roku” lub „2x w roku”. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty proporcjonal nie opłaty odpowiadającej wartości 6 zajęć i ma prawo do uczestnictwa w nich,
c) 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku płatności „całość z góry”. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty proporcjonalnie opłaty odpowiadającej wartości 8 zajęć i ma prawo do uczestnictwa w nich.
3. Rezygnując z zajęć uczestnik zobowiązany jest do zapłaty opłaty o której mowa w ust. 2 w terminie, w zależności co następuje wcześniej: do 5 dni od dnia złożenia rezygnacji lub do 8. dnia miesiąca

§ 6 Otwarta Pracownia

1. Uczestnicy zajęć regularnych uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Pracowni w ramach tzw. Otwartej Pracowni.
2. W ramach Otwartej Pracowni dla uczestników zajęć regularnych istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach.
3. Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni każdorazowo przedstawiony jest na stronie internetowej Pracowni.
4. W trakcie korzystania z Otwartej Pracowni co do zasady nie są prowadzone kursy i warsztaty. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie uczestnicy różnych kursów i warsztatów.
5. Okazjonalnie Pracowania przeprowadza dodatkowe zajęcia specjalne w trakcie Otwartej Pracowni, w takiej sytuacji udział w zajęciach dla uprzednio uprawnionych uczestników nie wiąże się z dodatkową płatnością.

§ 7 Voucher RA

1. Vouchery RA mają określoną wartość kwotową, możliwą do wydania na dowolne zajęcia RA z bieżącej oferty Pracowni.
2. Vouchery RA mają 6 miesięczny okres ważności liczony od dnia zakupu. Aby wykorzystać Voucher RA w terminie, należy zapisać się na wybrane zajęcia z oferty Pracowni i rozpocząć zajęcia najpóźniej w ostatnim dniu okresu ważności Vouchera RA.
3. Zapis na zajęcia z wykorzystaniem Vouchera RA odbywa się drogą deklaracji mailowej, w której znajdą się takie informacje jak: imię i nazwisko uczestnika, wybrana grupa zajęć i termin rozpoczęcia zajęć. Pracownia potwierdza zapis na zajęcia (deklarację) drogą mailową. Po przyjęciu deklaracji przez Pracownię, nie ma możliwości odstąpienia od wyboru, a kwota Vouchera RA zostaje w całości rozliczona.
4. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera RA, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia deklaracji uczestnictwa przez Pracownię.
5. Vouchera nie można wymienić na środki pieniężne.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. W przypadku zapisu na zajęcia, na które uczestnik zapisał się za pośrednictwem strony internetowej www.rysunekarchitektura.pl obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
2. Uczestnik, który zawarł umowę poprzez zapis na zajęcia opisany w ust. 1 może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez konieczności ponoszenia kosztów, za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień dokonania opłaty wpisowej. Po upływie 14 dni od zawarcia umowy uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, skorzystanie z wzoru odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. Dla skutecznego odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie jednoznacznego oświadczenia na piśmie i przesłanie go pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@rysunekarchitektura.pl.
4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest przesłanie oświadczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej przed upływem terminu do złożenia oświadczenia (decyduje data nadania przesyłki).
5. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócone zostaną wszelkie otrzymane przez Organizatora płatności.
6. W przypadku dokonania zapisu na zajęcia w terminie krótszym niż 14 dni przed ich rozpoczęciem, a w razie odstąpienia od umowy uczestnik zapłaci kwotę proporcjonalną z uwzględnieniem przeprowadzonych zajęć do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dokonanie zapisu we wskazanym terminie poczytuje się za zgłoszenie żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 Grupy wiekowe i najmłodsi uczestnicy zajęć

1. Warsztaty hobbystyczne organizowane są docelowo dla różnych grup wiekowych: dzieci (8-10 lat), młodzieży (11-14 i 15-18 lat) i dorosłych (powyżej 18 lat), lub grup mieszanych. Wskazane grupy są grupami proponowanymi przez Pracownię, zapis uczestnika do grupy wiekowej dokonywany jest każdorazowo indywidualnie z uwzględnieniem umiejętności i predyspozycji uczestnika.
2. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za uczestników poza zajęciami.
3. Dzieci winny być przyprowadzane bezpośrednio przed zajęciami.
4. Uczestnicy kursów i warsztatów w tym dzieci po zajęciach opuszczają Pracownię samodzielnie.
5. Przedstawiciele ustawowi dziecka (rodzice/opiekunowie prawni) uprawnieni są przed rozpoczęciem kursów lub warsztatów zastrzec w formie pisemnej, że dziecko po zajęciach będzie odbierane z Pracowni przez wskazaną osobę dorosłą. Incydentalne zmiany wskazanej osoby odbierającej dziecko, możliwe są jedynie po uprzednim zgłoszeniu takiego faktu w formie pisemnej lub drogą e-mailową wskazując w treści dane odbierającego.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Prace wykonane przez uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni. Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym uczestnik nieodpłatnie przekazuje Pracowni majątkowe prawa autorskie do wykonanych w ramach kursów i warsztatów prac. Przekazanie majątkowych praw autorskich dotyczy wszystkich pól eksploatacji (w tym Internet, prasa, broszury reklamowe, wystawy prac organizowane przez Pracownię).
2. Pełnoletni uczestnicy zajęć, a w przypadku niepełnoletnich uczestników ich przedstawiciele ustawowi, wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć z zajęć na stronie internetowej Pracowni oraz stronach social media. Intencją RA jest ukazanie uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych zajęć.
3. Pełnoletni uczestnicy zajęć, a w przypadku niepełnoletnich uczestników ich przedstawiciele ustawowi, uprawnieni są do odmowy wykorzystania ich wizerun- ku. Odmowę należy zgłosić Pracowni drogą e-mailową na adres Pracowni lub na piśmie do dnia rozpoczęcia piewszych zajęć.
4. Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z uczestnictwem w zajęciach jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w zajęciach prowadzonych przez podmioty konkurencyjne w stosunku do Pracowni. Za naruszenie wskazanego zakazu Pracownia uprawniona będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł).
5. Ewentualne reklamacje kierować należy na piśmie na adres Pracowni. Pracownia rozpatruje reklamacje i udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
6. Komunikacja między Pracownią a uczestnikami odbywa się osobiście, drogą mailową (adresy wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu) lub telefoniczną (telefony wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu). W przypadku dzieci Pracownia kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.
7. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest najpóźniej na pierwszych zajęciach przedłożyć formularz stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

REGULAMIN DO POBRANIA (wersja pdf): RA_REGULAMIN_6.2023