Polityka prywatności

I. Postanowienia wstępne
Administratorem danych osobowych jest Sylwia Ciechanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Rysunku i Architektury RysunekArchitektura Sylwia Ciechanowska, pod adresem ul. Półwiejska 23/3, 61-885 Poznań, posiadająca nr NIP 774 296 81 95 oraz REGON 302244346 oraz osoby z nią współpracujące, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), w dalszej treści zwana RysunekArchitektura. Z RysunekArchitektura można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym lub drogą e-mailową na adres: kontakt@rysunekarchitektura.pl

RysunekArchitektura wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu: + 48 602 136 330 lub adresem e-mail: kontakt@rysunekarchitektura.pl

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez RysunekArchitektura danych osobowych osób korzystających bądź reprezentujących podmioty korzystające z usług świadczonych przez RysunekArchitektura, w tym osób odwiedzających serwis internetowy RysunekArchitektura (zwanych dalej „Klientami”).

RysunekArchitektura przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Klientów oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez RysunekArchitektura. RysunekArchitektura zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Osoby odwiedzające mogą przeglądać strony internetowe w serwisach prowadzonych przez RysunekArchitektura bez rejestracji oraz podawania danych osobowych.

II. Podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez RysunekArchitektura zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

1. Nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu RysunekArchitektura);
2. Zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczenia usług przez RysunekArchitektura (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. Realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów RysunekArchitektura, to jest marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na RysunekArchitektura dotyczących obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi);
5. Prowadzenia profili społecznościowych i informowania za ich pośrednictwem Klientów o aktywności RysunekArchitektura, promowaniu i reklamowaniu organizowanych wydarzeń, promowaniu marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z RysunekArchitektura, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu RysunekArchitektura);
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niemożność skorzystania z usług.

III. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
RysunekArchitektura przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. RysunekArchitektura nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
RysunekArchietktura realizuje prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
RysunekArchitektura ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą
Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez RysunekArchitektura ma prawo do:

1. Dostępu do treści swoich danych
2. Prawo sprostowania,
3. Prawo do żądania usunięcia,
4. Ograniczenia przetwarzania,
5. Przenoszenia danych,
6. Wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania 7. Danych na podstawie uzasadnionego interesu RysunekArchitektura,
8. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego,
cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Skorzystanie z uprawnień może być realizowane w dowolny sposób, w tym poprzez wysłanie na adres e-mail RysunekArchitektura stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.
Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez RysunekArchitektura narusza przepisy obowiązującego prawa.

V. Odbiorcy danych osobowych
Dane Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: przewoźnikom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym.

VI. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego RysunekArchitektura (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.
RysunekArchitektura wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

VII. Pliki cookie
RysunekArchitektura stosuje pliki cookie poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej RysunekArchitektura i przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
RysunekArchitektura stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”.

  • Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W ramach strony internetowej RysunekArchitektura stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:

a) Niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron prowadzonych przez RysunekArchitektura, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
b) Pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
c) Wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
d) Funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
e) Reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

VIII. Podstawa prawna stosowania plików cookie
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Klient przeglądający stronę internetową RysunekArchitektura może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Korzystanie ze strony prowadzonej przez RysunekArchitektura, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Klienta zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych Klient może znaleźć tutaj:

  • w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  • w przeglądarce Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  • w przeglądarce Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer