Artykuły

Terminy i zasady egzaminów wstępnych 2023 na WAPP, UAP i inne uczelnie!

Termin egzaminu na Architekturę oraz Termin egzaminu na UAP i inne uczelnie artystyczne na rok akademicki 2023/2024. Termin egzaminu architektura

Kiedy egzamin na architekturę? Kiedy egzamin na UAP? Kiedy odbędzie się Twój egzamin na wymarzone studia artystyczne? W poniższym spisie postaraliśmy się zgromadzić wszystkie najważniejsze terminy i zasady egzaminów wstępnych na studia stacjonarne.

*ponieważ nie wszystkie uczelnie podały oficjalne informacji dot. rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 – informacje zaznaczone na czerwono przygotowaliśmy na podstawie zeszłorocznych doświadczeń i podlegają weryfikacji w najbliższym czasie (kwiecień/maj)

WYBRANE WYDZIAŁY ARCHITEKTURY W POLSCE – TERMIN EGZAMINU ARCHITEKTURA

Politechnika Poznańska Wydział Architektury

 • Egzamin z rysunku odbędzie się w formie stacjonarnej
 • Termin egzaminu: 21 czerwca 2023 w godz. 9:00-13:00 oraz 14:30-18:30
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
  Egzamin odbywa się w dwóch częściach: sesja poranna I zadanie rysunkowe (4h) i sesja popołudniowa II zadanie rysunkowe (4h). Egzamin odbywa się w atrium budynku WAPP. Format rysunku B2 (50x70cm)
 • źródło: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/harmonogram-rekrutacji

Politechnika Wrocławska Wydział Architektury

 • Egzamin z rysunku odbędzie się w formie on-line
 • Termin egzaminu: 20 i 21 czerwca 2023 w godz. 9/10:00-13:15
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
  Egzamin odbywa się w dwóch częściach cz. I Rysunek z natury (dzień pierwszy), cz. II Rysunek z wyobraźni (dzień drugi). W pierwszym dniu rysunek modela lub modelki. Ważne, aby model/modelka miał odsłonięte ramiona oraz nogi od kolan w dół. Rysunek z natury – dwa rysunki ołówkiem (2 osobne karty), każdy na papierze formatu A3 (brystol lub inny gruby, biały papier, np. papier ksero 120 g), Rysunek z wyobraźni – dwa rysunki ołówkiem na brystolu (2 osobne karty), każdy na papierze formatu A3 (brystol lub inny gruby, biały papier, np. papier ksero 120 g). Celem tego egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej, jak i wiedzy o sztuce i architekturze. Kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) może otrzymać z egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Egzamin ten uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie co najmniej 240 punktów. Niezdanie tego egzaminu uniemożliwia uczestniczenie kandydata w kolejnych etapach procedury przyjęć na studia na kierunek Architektura, studia stacjonarne I stopnia i jest podstawą wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na te studia.
 • źródło: https://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja/

Politechnika Warszawska Wydział Architektury

 • Egzamin z rysunku odbędzie się w formie stacjonarnej
 • Termin egzaminu: 3 czerwca 2023 w godz. 9:00-10:30 oraz 11:00-12:30
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
  Sprawdzian będzie się składał z dwóch zadań, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej.Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się stacjonarnie w gmachu Wydziału.
  Dla każdego z zadań sprawdzianu technika graficzna będzie określona w temacie zadania.
  Zadania należy wykonać wykorzystując wyłącznie materiały i przybory zapewniane przez Wydział. Dopuszcza się przyniesienie własnej deski do rysowania (powierzchnia deski nie może być pokryta rysunkami bądź notatkami).
 • źródło: https://www.arch.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-jednolite

Politechnika Gdańska Wydział Architektury

 • Egzamin z rysunku odbędzie się prawdopodobnie w formie stacjonarnej + test on-line*
 • Termin egzaminu: 1-3 czerwca 2023 (1-2.06. egzamin z rysunku oraz 3.06. test)*
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
 • Aktualizacja informacji 5.05.2023
 • źródło: https://pg.edu.pl/rekrutacja

Politechnika Łódzka Wydział Architektury

 • Egzamin z rysunku odbędzie się w formie stacjonarnej
 • Termin egzaminu: 3 lipca 2023
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:Celem sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek architektura jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych z wyobraźni na zadane tematy. Jeden z rysunków należy wykonać na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm, drugi z rysunków – na arkuszu o wymiarach 35 cm x 50 cm. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura trwa łącznie 5 godzin, podczas których kandydat sam decyduje o rozkładzie swojego czasu na przygotowanie ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadane tematy. Na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek architektura, kandydat przynosi ze sobą ołówki i gumki. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania, ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych, na kierunku architektura wynosi 500. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku architektura jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie będą uwzględniane przy kwalifikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.
 • żródło: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/harmonogram

Politechnika Krakowska Wydział Architektury

 • Egzamin z rysunku odbędzie się prawdopodobnie w formie stacjonarnej*
 • Prawdopodobny termin egzaminu: 20 czerwca 2023*
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
  Egzamin wstępny składa się z jednej pracy rysunkowej wykonanej w jednym dniu egzaminacyjnym i obejmuje: rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym, na podstawie przedstawionych elementów kompozycji.
 • Aktualizacja informacji 24.03.2023
 • żródło: https://rekrutacja.pk.edu.pl/i-stopien/

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kierunek Architektura

 • Egzamin z rysunku odbędzie się w formie zdalnej
 • Termin egzaminu: 20 czerwca 2023
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu: 1. Zadanie rysunkowe nr 1 – ukazanie elementu trójwymiarowego w postaci „płaskiej”. W zadaniu tym zostanie przedstawiona bryła w aksonometrii. Na bryle strzałkami zostaną wskazane boki, które będzie trzeba narysować w postaci płaskiej (bez skrótów i zniekształceń perspektywicznych). 2. Zadanie rysunkowe nr 2 – rysunkowe „wpisanie się” w kontekst otoczenia. W zadaniu tym pojawi się tło, tzn. przestrzeń zbudowana przez człowieka. Zadanie będzie polegało na uzupełnieniu tej przestrzeni np.zabudową pasującą do tego otoczenia (tła). 3. Zadanie rysunkowe nr 3 – mała architektura. Zadanie to będzie polegało na narysowaniu elementu wyposażenia przestrzeni miejskiej o niedużych rozmiarach w odniesieniu do postaci ludzkiej, która będzie już na kartce. Cel zadań: Zadania nr 1, 2 i 3 mają na celu określenie zdolności kandydata do wnikliwej i selektywnej obserwacji kompozycji przez wykonanie rysunku odręcznego. W zadaniu nr 1 można posługiwać się przyborami kreślarskimi. Kandydat powinien ustalić właściwą skalę elementów składających się na układ przestrzenny, ich proporcje oraz wzajemne relacje. Technika wykonania rysunków: Prace rysunkowe należy wykonać ołówkiem, czarną kredką lub pędzlem. Rysunek powinien powstać na białym papierze (A-4). Każdy rysunek powinien być wykonany w jednej technice, tzn. nie dopuszcza się mieszania technik rysunkowych na jednej kartce np. czarnej kredki i ołówka; nie dopuszcza się również przedstawień barwnych. Sposób wykonania rysunków: Zadanie rysunkowe nr 1 należy wykonać linearnie. W zadaniu rysunkowym nr 2 i 3 powinien pojawić się modelunek światłocieniowy. Wyklucza się deformację rysunkową, stylizację i inne tego rodzaju przedstawienia rysunkowe. Ilość rysunków: Należy wykonać 3 zadania rysunkowe. Nie dopuszcza się dołączania kolejnych rysunków np. zawierających inne warianty rozwiązania zadania, objaśnienia, szkice itp. oraz opisywania zadania rysunkowego, podpisywania go imieniem i nazwiskiem, stosowania na nim jakichkolwiek oznaczeń i symboli. KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄC DO SPRAWDZIANU POWINIEN POSIADAĆ: przybory rysunkowe: linijka długości 30 cm,trójkąt (ekierka), ołówek średniej twardości (HB), może być ołówek automatyczny o grubości rysika: 0,5; 0,7; 0,9, ołówki miękkie (B-4B), gumka do ścierania, czarna kredka, pióro względnie pędzel i czarny tusz (jeśli kandydat nie będzie posługiwał się ołówkiem lub jeśli zadania będzie chciał  wykonać różnymi technikami). Sprawdzian zostanie przeprowadzony w formie zdalnej. KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄC DO SPRAWDZIANU W FORMIE ZDALNEJ POWINIEN DODATKOWO POSIADAĆ: dostęp do internetu, dostęp do drukarki formatu A-4 (210 x 297 mm), umożliwiającej drukowanie w odcieniach szarości, dostęp do skanera formatu A-4 umożliwiającego skanowanie w odcieniach szarości (w rozdzielczości 300 dpi).
 • Aktualizacja informacji 24.03.2023
 • źródło: https://www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20222023/egzaminy/architektura.html

Politechnika Bydgoska Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska

 • Architektura – egzamin z rysunku odbędzie się w formie stacjonarnej
 • Architektura wnętrz – teczkę prac należy przesłać w terminie 10-17.07.
 • Termin egzaminu: 18 lipca 2023
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
 • źródło: https://pbs.edu.pl/pl/media/7132

WYBRANE UCZELNIE ARTYSTYCZNE W POLSCE – TERMIN EGZAMINU UAP / ASP

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 • ANIMACJA – egzamin w formie portfolio prac + list motywacyjny – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac wraz z listem motywacyjnym. Terminy przesyłania portfolio: 19 czerwca 2023
 • ARCHITEKTURA – egzamin w formie portfolio prac + list motywacyjny – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac wraz z listem motywacyjnym. Terminy przesyłania portfolio: 19 czerwca 2023
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ- egzamin w formie portfolio prac + list motywacyjny – – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac wraz z listem motywacyjnym. Terminy przesyłania portfolio: 19 czerwca 2023
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH – egzamin w formie portfolio prac + list motywacyjny + rozmowa kwalifikacyjna – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac wraz z listem motywacyjnym. Osoby z pozytywnym wynikiem przeglądu portfolio biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej on-line połączonej z prezentacją oryginałów wykonanych prac. Terminy przesyłania portfolio: 19 czerwca 2023. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 23-30 czerwca 2023
 • FOTOGRAFIA – egzamin w formie portfolio prac + list motywacyjny + rozmowa kwalifikacyjna – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac wraz z listem motywacyjnym. Osoby z pozytywnym wynikiem przeglądu portfolio biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej on-line połączonej z prezentacją oryginałów wykonanych prac. Terminy przesyłania portfolio: 19 czerwca 2023. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 23-30 czerwca 2023
 • GRAFIKA (Grafika Artystyczna) – egzamin w formie portfolio prac + rozmowa kwalifikacyjna on-line – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac. Osoby z pozytywnym wynikiem przeglądu portfolio biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej on-line połączonej z prezentacją oryginałów wykonanych prac. Terminy przesyłania portfolio: 19 czerwca 2023. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 23-30 czerwca 2023
 • GRAFIKA (Grafika Projektowa) – egzamin w formie portfolio prac + rozmowa kwalifikacyjna on-line – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac. Osoby z pozytywnym wynikiem przeglądu portfolio biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej on-line połączonej z prezentacją oryginałów wykonanych prac. Terminy przesyłania portfolio: 19 czerwca 2023. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 23-30 czerwca 2023
 • INTERMEDIA – egzamin w formie portfolio prac + list motywacyjny + rozmowa kwalifikacyjna on-line – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac wraz z listem motywacyjnym. Osoby z pozytywnym wynikiem przeglądu portfolio biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej on-line połączonej z prezentacją oryginałów wykonanych prac. Terminy przesyłania portfolio: 19 czerwca 2023. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 23-30 czerwca 2023
 • KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI – wynik egzaminu maturalnego. Terminy przesyłania skanu/zdjęcia matury: 12 lipca 2023
 • MALARSTWO – egzamin w formie portfolio prac + list motywacyjny + rozmowa kwalifikacyjna on-line – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac wraz z listem motywacyjnym. Osoby z pozytywnym wynikiem przeglądu portfolio biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej on-line połączonej z prezentacją oryginałów wykonanych prac. Terminy przesyłania portfolio: 19 czerwca 2023. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 23-30 czerwca 2023
 • RZEŹBA – egzamin w formie portfolio prac + list motywacyjny + rozmowa kwalifikacyjna on-line – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac wraz z listem motywacyjnym. Osoby z pozytywnym wynikiem przeglądu portfolio biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej on-line połączonej z prezentacją oryginałów wykonanych prac. Terminy przesyłania portfolio: 19 czerwca 2023. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 23-30 czerwca 2023
 • Scenografia – egzamin w formie portfolio prac + zadanie projektowe – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio. Na tydzień przed ostatecznym terminem przesyłania portfolio kandydaci otrzymają dodatkowe dwa zadania scenograficzne oraz kostiumowe. Terminy przesyłania portfolio: 19 czerwca 2023. Prawdopodobny termin zamieszczenia zadania egzaminacyjnego: 12 czerwca 2023
 • Wzornictwo – egzamin w formie portfolio prac + list motywacyjny + rozmowa kwalifikacyjna on-line – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac wraz z listem motywacyjnym. Osoby z pozytywnym wynikiem przeglądu portfolio biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej on-line połączonej z prezentacją oryginałów wykonanych prac. Terminy przesyłania portfolio: 19 czerwca 2023. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 23-30 czerwca 2023
 • Aktualizacja informacji 24.03.2023
 • źródło: https://rekrutacja.uap.edu.pl/2023/

Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

 • Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej: kwalifikacja prac plastycznych (portfolio) oraz stacjonarny egzamin praktyczny + konkurs świadectw
 • Termin egzaminu: 10 lipca (kwalifikacja portfolio) oraz 10-12 lipca (egzaminy)
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
 • źródło: https://art.umk.pl/kandydat/rekrutacja-2023-2024/

Nasza Szkoła Rysunku Poznań zaprasza Cię na wyjątkowo skuteczny Intensywny Kurs Rysunku i Malarstwa oraz Intensywny Kurs Makiet, Grafiki i Animacji podczas których najpierw omówimy z Tobą plan działań i strategie nauka rysunku oraz przygotowań teczki prac w tym kierunkowych, a później w mega przyśpieszonym formie pomożemy Ci się przygotować do Twojego egzaminu!