Artykuły

Egzamin wstępny UAP 2024. Sprawdź co się zmieniło!

Egzamin wstępny UAP – zmiany

Tegoroczna rekrutacja na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ponowne ewoluowała. Jak pamiętamy do 2019 roku sprawdzian kwalifikacyjny UAP co do zasady odbywał się w dwóch etapach stacjonarnie w budynkach uczelni. Wtedy był to egzamin z rysunku i malarstwa oraz tzw. egzamin kierunkowy. Całość kończyła rozmowa kwalifikacyjna stacjonarnie przed komisją. Od 2020 roku zaszły diametralne zmiany w procesie rekrutacji, ponieważ od tej pory rekrutacja odbywa się poprzez przesyłane przez kandydatów portfolio. Każdy z kierunków podaje z wyprzedzeniem wymagania dotyczące tego jak to portfolio ma wyglądać i z ilu prac i jakiego rodzaju ma się składać. Od tamtej pory co roku wytyczne się zmieniają, a całość ewoluuje jak się wydaje w stronę dodatkowego (oprócz portfolio) egzaminu sprawdzającego predyspozycje kandydata w danej dyscyplinie.

Jak wygląda egzamin wstępny UAP?

W rekrutacji w czerwcu 2024 roku na studia stacjonarne na pierwszy rok studiów ponownie głównym elementem sprawdzianu było portfolio prac kandydata. Szczegółowe wytyczne  były różne dla każdego kierunku, ale co do zasady kandydat miał przedstawić swoje rysunki, obrazy malarskie oraz prace kierunkowe odpowiednie dla kierunku na który się aplikowało. Częstym elementem aplikacji na UAP był również list motywacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna. Generalnie właśnie te elementy rekrutacji powtarzały się co roku w ostatnich czterech latach.

Jaki zmiany w egzaminie UAP 2024?

W tym roku na kilku kierunkach UAP zwracały jednak uwagę etapy których w latach poprzednich nie było. Mam tu na myśli dodatkowe zadania lub egzaminy do wykonania w czasie rekrutacji. Poniżej omawiam te kierunki, które zdecydowały się na taki dodatkowy egzamin w 2024 roku.

Jak wygląda egzamin na Malarstwo?
Malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP

Oprócz portfolio (10 rysunków i 10 malarstw) i listu motywacyjnego, na wydziale odbył się regularny 4-godzinny egzamin z malarstwa. Zadaniem kandydatów było namalowanie martwej natury z dodatkowym hasłem. Ostatnim etapem sprawdzianu kwalifikacyjnego była rozmowa stacjonarna z kandydatem.

Warto zwrócić uwagę na punktację jaką można było uzyskać z każdej z części:

  • portfolio i list motywacyjny 0-10 punktów
  • egzamin z malarstwa 0-30 punktów
  • rozmowa kwalifikacyjna 0-30 punktów

W 2024 roku było niemal 6 kandydatów na jedno miejsce.

Jak wygląda egzamin na Grafikę?
Grafika Projektowa na Wydziale Grafiki UAP

Oprócz portfolio (3 malarstwa, 5 rysunków, 5 prac graficznych), na wydziale odbył się egzamin podczas którego do wykonania były dwa zadania projektowe na zadane tematy – bez użycia technik cyfrowych: jedno związane ze znakiem, drugie z ilustracją. Na każde zadanie kandydaci mieli 3 godziny. Ostatnim etapem sprawdzianu kwalifikacyjnego była rozmowa stacjonarna z kandydatem.

Warto zwrócić uwagę na punktację jaką można było uzyskać z każdej z części:

  • portfolio 0-120 punktów
  • egzamin kierunkowy i rozmowa kwalifikacyjna 0-60 punktów

W 2024 roku było niemal 10 kandydatów na jedno miejsce.

Jak wygląda egzamin na Scenografię?
Scenografia na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii UAP

Oprócz portfolio (2 malarstwa, 2 rysunki, 7 prac kierunkowych), kandydaci mieli do wykonania dwa zadania projektowe na zadany temat: jedno scenograficzne, drugie kostiumowe. Temat wraz z wytycznymi ogłoszone zostały na około tydzień przed ostatecznym terminem przesyłania aplikacji na studia. Obie realizacje należało dołączyć do swojego portfolio prac. Ostatnim etapem sprawdzianu kwalifikacyjnego była rozmowa on-line z kandydatem.

Warto zwrócić uwagę na punktację jaką można było uzyskać z każdej z części:

  • portfolio i egzamin kierunkowy 0-40 punktów
  • rozmowa kwalifikacyjna 0-20 punktów

W 2024 roku było ponad 3 kandydatów na jedno miejsce.

Jak wygląda egzamin na Animację?
Animacja na Wydziale Animacji i Intermediów UAP

Oprócz portfolio (5 malarstwa, 5 rysunków, do 10 prac kierunkowych w tym animacji) i listu motywacyjnego, na wydziale odbył się egzamin podczas którego do wykonania było zadanie projektowe obejmujące dwie części na zadany temat: jedna związana ze scenopisem (storyboard), druga związana z wykonaniem krótkiego fragmentu animacji klasycznej. Ostatnim etapem sprawdzianu kwalifikacyjnego była rozmowa stacjonarna z kandydatem.

Warto zwrócić uwagę na punktację jaką można było uzyskać z każdej z części:

  • portfolio i list motywacyjny 0-60 punktów
  • egzamin kierunkowy i rozmowa kwalifikacyjna 0-60 punktów

W 2024 roku było niemal 9 kandydatów na jedno miejsce.

Jak widzicie z powyższych zamian można odczytać pewien trend, który wskazuje, że uczelnia chętnie rozszerza egzamin wstępny UAP o etap w którym kandydaci oprócz portfolio muszą wykazać się umiejętnościami odpowiedzi na zadany temat w ściśle ograniczonym czasie. Warto pamiętać o tym podczas przygotowań do udziału w przyszłych rekrutacjach UAP. Sprawdzian kwalifikacyjny stając się bardziej wielowątkowy, może faktycznie lepiej sprawdzać predyspozycje kandydatów do studiowania na wybranym kierunku, co w naszej szkole rysunku postrzegamy za krok w dobrym kierunku.