Artykuły

W RA pomożemy Ci stworzyć wyjątkowe portfolio prac rysunkowych i malarskich na egzamin wstępny UAP!

W RA pomożemy Ci stworzyć wyjątkowe portfolio prac rysunkowych i malarskich, a także kierunkowych (teczkę prac) na egzamin wstępny na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu! To już pewne: w rekrutacji na UAP na rok akademicki 2023/2024 musisz stworzyć portfolio prac rysunkowych!

Od 2020 roku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (dawniej Akademia Sztuk Pięknych) zmieniła się forma rekrutacji, która od tamtej pory polega na prezentacji swojego dorobku, czyli przedstawieniu komisji rekrutacyjnej portfolio prac rysunkowych: rysunkowych, malarskich, a także kierunkowych / projektowych. W rekrutacji UAP 2023, czyli na rok akademicki 2023/24 również obowiązywało będzie portfolio!

Źródło informacji: Uchwała Senatu nr 26/2021/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i zdalnego przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskiew Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2023/2024 

Sprawdzian kwalifikacji odbywał się będzie w trybie online. Uczelnia podała szczegółowe wytyczne jak ma wyglądać portfolio prac. Warto zwrócić uwagę, że każdy kierunek określił inne wymagania szczegółowe. Niemniej zasadą jest stworzenie prezentacji składającej się z:

 • prace rysunkowe
 • prace malarskie
 • prace kierunkowe czyli np. animacje na kierunek animacja lub makiety na kierunek architektura
 • list motywacyjny (na wybranych kierunkach)
 • rozmowa kwalifikacyjna jako drugi etap rekrutacji (na wybranych kierunkach)

Nasze Kurs Rysunku i Malarstwa oraz 2-letni Kurs Rysunku i Malarstwa to poza nauka rysunku i malarstwa, również doskonałe przygotowanie do tzw. egzaminów kierunkowych, czyli części kierunkowej egzaminu, której celem jest poznanie umiejętności/predyspozycji kandydata konkretnie w dziedzinie którą posługiwał się będzie lub wprost zajmował się na wybranym kierunku studiów. W Szkole Rysunku RA pomożemy Ci stworzyć teczka prac / portfolio prac rysunkowych do wszystkich części egzaminu wstępnego!

Zobacz przykładowe strony z portfolio prac rysunkowych naszych uczniów:

Poniżej znajdziesz wszystkie wytyczne szczegółowe do stworzenia portfolio prac rysunkowych dla wybranych kierunków studiów UAP – studia dzienne pierwszego stopnia:

źródło: https://rekrutacja.uap.edu.pl/2022/

Architektura
portfolio prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych UAP

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
START 11.03.2023
KONIEC 

sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy:

Etap pierwszy:
(bez udziału Kandydatów)

Polega na przeglądzie prac dostarczonych drogą elektroniczną przez Kandydata oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio z pracami powinno być zamkniętym plikiem PDF nieprzekraczającym objętość 10 MB.

 • Portfolio (plik PDF o maksymalnym rozmiarze 10 MB) podzielone na 4 części:
  • studium postaci – dwie prace; technika: ołówek, format 100×70 cm; każda praca opatrzona krótkim (jedno/dwuzdaniowym) komentarzem dotyczącym tematu, techniki, inspiracji.
  • studium martwej natury – dwie prace; technika: ołówek, format 100 x 70 cm; każda praca opatrzona krótkim (jedno/dwuzdaniowym) komentarzem dotyczącym tematu, techniki, inspiracji. Studium martwej natury należy rozumieć jako układ różnych form i przedmiotów  użytkowych tworzących kompozycje przestrzenną.
  • studium martwej natury – dwie prace; technika: olej akryl, akwarela, format 50×70 cm; każda praca opatrzona krótkim (jedno/dwuzdaniowym) komentarze dotyczącym tematu, techniki, inspiracji. Studium martwej natury należy rozumieć jako układ różnych form i przedmiotów  użytkowych tworzących kompozycje przestrzenną.
  • prace kierunkowe – dwie prace: format 50 x 70 cm. Każda praca kierunkowa powinna zawierać:
   • kompozycję przestrzenną złożoną z dowolnych brył geometrycznych przedstawioną w formie rysunków aksonometrycznych + zdjęcia modelu;
   • do każdej pracy należy załączyć szkice perspektywiczne przedstawiające wcześniej opracowaną kompozycję przestrzenną w różnych kontekstach, z uwzględnieniem skali, proporcji i relacji z otoczeniem: jeden szkic w przestrzeni miejskiej widziany w perspektywie z poziomu wzroku człowieka; drugi szkic w krajobrazie otwartym widziany z perspektywy lotu ptaka;
   • do każdej pracy należy załączyć krótki komentarz dotyczący idei, inspiracji, formy, tworzywa.

Dopuszcza się dodatkowe zaprezentowanie dwóch dowolnych prac (rysunków, wizualizacji, animacji, modeli), zrealizowanych przez kandydata w ramach poszerzania prezentacji własnej osobowości.

 • List motywacyjny
  Plik w formacie PDF – tekst o objętości minimum 2500 znaków (bez spacji) List motywacyjny powinien uzasadniać wybór architektury jako kierunku studiów, a także wykazać predyspozycje kandydata do zajmowania się tym obszarem aktywności twórczej.
  W treści listu powinny się znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Dlaczego chce Pan(i) studiować na kierunku architektura?
  • Czego oczekuje Pan(i) od studiów na kierunku architektura?
  • Czym dla Pana(i) jest architektura?
  • Jakie są Pana(i) dodatkowe zainteresowania?

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem przeprowadzonej drogą online.

Rozmowa połączona z prezentacją nadesłanych prac, powinna wykazać ogólną znajomość zagadnień związanych z kulturą i sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem architektury. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie architektury. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do studiowania na danym kierunku.

Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydat zobowiązany jest okazać Komisji (do kamery) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za prezentację portfolio – do 20 punktów,
za rozmowę kwalifikacyjną –  do 10 punktów.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
portfolio prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych UAP

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
START 11.03.2023
KONIEC

sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:
(bez udziału Kandydatów)

Polega na przeglądzie prac kandydata, (min. 10, max. 20 prac) dostarczonych drogą elektroniczną oraz zapoznaniem się z listem motywacyjnym. Portfolio załączone drogą elektroniczną, powinno mieć formę zamkniętego pliku PDF i objętość nieprzekraczającą 100 MB:

 • Portfolio, w którym Kandydat przedstawia reprodukcje od 10 do 20 własnych prac z krótkim ich opisem (opis danej pracy: maksymalnie do 3000 znaków razem ze spacjami), w tym  przynajmniej 3 reprodukcje rysunków, wykonanych najlepiej w formacie 100×70 cm, przedstawiających motyw martwej natury. Poza reprodukcjami, można również przedstawić inne prace np. z malarstwa, fotografii, rzeźby, dołączyć linki do jednej lub dwóch prac w medium filmowym.
 • List motywacyjny, (przygotowany w pliku elektronicznym PDF, maksymalnie 6000 znaków ze spacjami), w którym Kandydat/ka, oprócz krótkiego przedstawienia swojej osoby,powinien odpowiedzieć na następujące pytania:
  • Dlaczego chcę studiować na kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych?
  • Jakie są moje zainteresowania artystyczne?
  • Co interesuje mnie w sztuce współczesnej i dawnej?
  • Jakie ewentualne formy działalności edukacyjnej mnie interesują i dlaczego?
  • W przypadku przyjęcia na studia, jaki oferowany zakres (specjalność) studiów wybiorę i dlaczego?*
   *INFORMACJA DO PYTANIA 5): na studiach I stopnia można wybrać zakresy – 1) Promocja i animacja kultury oraz wybrana specjalność artystyczna lub  2) Sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa oraz wybrana specjalność artystyczna (ten zakres przygotowuje do pracy w szkole).

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 7 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem przeprowadzonej drogą online.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za portfolio i list motywacyjny – do 20 punktów.
za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

Rzeźba
portfolio prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych UAP

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 

START 11.03.2023

KONIEC 

sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy.

Etap pierwszy:
(bez udziału Kandydata)
Polega na przeglądzie prac Kandydata dostarczonych drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym:

 • Portfolio przesłane jako zamknięty plik PDF nie powinno przekraczać pojemności 100 MB i powinno zawierać:
  • rysunki postaci z modela (format cyfrowy – pdf, jpg, png –  minimalna wielkość – 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik) | minimum 5, maksimum 10 prac;
  • rzeźbiarskie studium portretowe (format cyfrowy – pdf, jpg, png –   minimalna wielkość – 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik)  | minimum 5 prac lub zamiennie studium popiersia lub postaci w dowolnej skali;
  • prace własne dowolne wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem, np. małe formy rzeźbiarskie; format cyfrowy – pdf, jpg, png –   minimalna wielkość – 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik) w przypadku absolwenta Liceum Plastycznego uwzględniające pracę dyplomową. Dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający kompleksowy ogląd rzeźby (z czterech stron: przód-bok-1/3- tył); format nie mniejszy niż 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik).
 • List motywacyjny powinien zawierać:
  • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z wybranym kierunkiem studiów np. ukończenie Liceum Sztuk Plastycznych, uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań związanych z plastyką, szczególny kontakt ze sztuką konkretnego artysty;
  • powody decyzji o wyborze rzeźby jako kierunku przyszłych studiów;
  • ocena własnych predyspozycji, które pozwolą odnaleźć się na wybranym kierunku wymagającym działań kreatywnych opartych o systematyczną pracę;
  • osiągnięcia związane z rzeźbą, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach etc.;
  • pasje i zainteresowania spoza obszaru rzeźby;
  • przedstawienia własnego środowiska – miasta, wsi pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, domy i ośrodki kultury, biblioteki);
  • scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
  • informacje, które pomogły w wyborze Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jako miejsca przyszłych studiów;
  • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi aspiracjami możliwymi do realizowania na Wydziale Rzeźby.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem przeprowadzonej drogą online. Rozmowa będzie dotyczyć listu motywacyjnego, portfolio oraz ogólnych zagadnień związanych z kulturą i sztuką ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby.
Kandydaci powinni przygotować autoprezentację trwającą do 10 min. oraz dodatkowo przeznaczyć czas na dyskusję.
Sekretarz Wydziałowej Komisji Egzaminującej poinformuje kandydatów o kolejności przeprowadzonych rozmów.

ogłoszenie wyników


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za prezentację portfolio – do 20 punktów,
za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

Wzornictwo
portfolio prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych UAP

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
START 11.03.2023
KONIEC  

sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy:

  przegląd portfolio (bez udziału Kandydatów)
Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów i polega na załączeniu drogą elektroniczną portfolio, które powinno być zamkniętym plikiem PDF nie przekraczającym objętości 100 MB oraz listu motywacyjnego;

 • Portfolio, które powinno zawierać łącznie dokumentację zdjęciową nie mniej niż 15 prac, w tym: min. 5 prac rysunkowych, min. 5 prac malarskich i min. 5 prac kierunkowych. Prace artystyczne na formacie min. 50×70 cm powinny być wykonane w technice rysunku (ołówek, węgiel, pastele) lub malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, olejne, akwarele). Przez prace artystyczne rozumie się: pejzaże, studium martwej natury, studium postaci i prace z wyobraźni. Prace kierunkowe na formacie 50×70 cm realizowane w technice rysunku (ołówek, cienkopis, pisak) powinny pokazywać umiejętność stosowania techniki odręcznego rysunku perspektywicznego i aksonometrycznego. Przez prace kierunkowe rozumie się rysunkowe przedstawienie przedmiotów z własnego otoczenia, projektowaniem których zajmuje się szeroko rozumiane wzornictwo. Dopuszcza się dodatkowe zaprezentowanie 5 dowolnych prac: rysunków, wizualizacji, animacji, modeli, prototypów zrealizowanych przez kandydata w ramach poszerzenia prezentacji własnej osobowości.
 • List motywacyjny, ma uzasadniać wybór kierunku studiów – wzornictwo i wykazać predyspozycje kandydata do zajmowania się tym obszarem aktywności twórczej. Nie powinien przekraczać liczby 1800 znaków wraz ze spacjami, czyli mieścić się na 1 stronie A4.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:

  Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem przeprowadzonej drogą online.

Rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją nadesłanych prac ma ne celu weryfikację jego zdolności plastycznych, predyspozycji intelektualnych, oraz wiedzy o sztuce i kulturze ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za portfolio za list motywacyjny– do 20 punktów,
za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

Animacja
portfolio prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych UAP

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
START 11.03.2023
KONIEC 

sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny (bez udziału Kandydata) składa się z jednego etapu i polega na załączeniu przez Kandydata drogą elektroniczną dwóch portfolio w postaci dwóch osobnych plików PDF o łącznej objętości nieprzekraczającej 50 MB oraz listu motywacyjnego:

a. Teczka prac kandydata powinna zawierać:

 • 5 prac rysunkowych wykonanych w formacie 100×70 cm. Studium postaci, martwej natury w dowolnej technice (ołówek, pastel, węgiel, tusz itp.),
  + 5 prac malarskich w formacie zbliżonym do 100×70 cm. Studium postaci, martwej natury, pejzażu w dowolnej technice malarskiej (olej akryl, tempera itp.). (Łączna objętość pliku do 30 MB)
 • Dokumentacja dokonań kandydata w zakresie animacji (Do 10 prac, całość do 20 MB), np. próby animacyjne, ćwiczenia, etiudy (montaż do 2 min., format – mp4), scenopisy, projekty plastyczne postaci lub scenografii, scenariusze, ilustracje lub komiksy.

b. List motywacyjny (objętość – do 2000 znaków), w którym kandydat powinien wskazać:

 • źródła podjęcia decyzji studiowania na kierunku animacja,
 • dotychczasowe sposoby rozwijania zainteresowania animacją,
 • w przypadku uczęszczania na zajęcia związane z animacją lub filmem (szkoła, warsztaty, dom kultury) podać miejsce oraz wykaz osiągnięć i sukcesów,
 • pozostałe zainteresowania Kandydata.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za teczkę prac kandydata – do 40 punktów,
za list motywacyjny – do 20 punktów.

Architektura wnętrz
portfolio prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych UAP

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
START 11.03.2023
KONIEC 

sprawdzian kwalifikacyjny

Bez udziału Kandydatów

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na przeglądzie prac rysunkowych i malarskich kandydata (10 prac) dostarczonych drogą elektroniczną w zamkniętym pliku PDF nieprzekraczającym objętości 100 MB oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym:

 • Portfolio – zdjęcia/skany prac odpowiadające na poniższe założenia:
  • dwie prace rysunkowe:
   • temat: studium z natury (martwa natura),
   • format: 100×70 cm
   • podłoże: biały brystol,
   • technika dowolna (ołówek, węgiel, czarny tusz, czarna farba itp.)
  • dwie prace malarskie,
   • temat: studium z natury (martwa natura),
   • format: 100×70 cm
   • podłoże: karton, podobrazie – płótno malarskie, podkład introligatorski, deska itp.,
   • technika dowolna (akryl, olej, tempera itp.)
  • sześć prac kierunkowych, w tym:
   • trzy prace – uwzględniające dowolne kompozycje przestrzenne, perspektywę, skalę w odniesieniu do człowieka, proporcje, technika rysunkowa: ołówek, węgiel, format: 35x35cm, podłoże: biały brystol.
   • trzy prace – zdjęcia makiet, temat: kompozycja przestrzenna, technika: model przestrzenny biały karton, format: 35x35cm, podłoże: biały brystol.

Prace powinny prezentować predyspozycje kandydata/tki do studiowania na wybranym kierunku.

 • List motywacyjny – wytyczne:
  format A4, tekst łącznie z odpowiedziami na pytania – minimum 2500 znaków (bez spacji), list motywacyjny powinien zawierać odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Dlaczego chce Pan(i) studiować kierunek architektura wnętrz?
  • Czego oczekuje Pan(i) od studiów na kierunku architektura wnętrz?
  • Czym dla Pana(i) jest architektura wnętrz?
  • Jakie są Pana(i) dodatkowe zainteresowania?

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za portfolio – do 20 punktów,
za list motywacyjny – do 10 punktów.

Grafika – grafika artystyczna
portfolio prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych UAP

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
START 11.03.2023
KONIEC 

sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy
(bez udziału Kandydatów)

Polega na przeglądzie prac rysunkowych i malarskich kandydata, (max. 13 prac) dostarczonych drogą elektroniczną. Teczka prac w formie zamkniętego pliku PDF i o objętości nieprzekraczającej 100 MB, powinna zawierać fotografie/skany następujących prac:

 • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – w tym martwą naturę; oryginał na formacie od B2 (70x50cm) do B1 (100x70cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
 • 5 prac rysunkowych wykonanych ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginał w formacie od B2 (70x50cm) do B1 (100x70cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
 • do 5 własnych prac artystycznych (można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych) – prace zrealizowane w technikach graficznych (grafiki cyfrowe, monotypie, linoryty, akwaforty itp.) lub innych technikach artystycznych (szkice, kolaże, ilustracje, dokumentacje działań rzeźbiarskich, kadry filmów, kadry animacji).

Prosimy o nie przekraczanie oczekiwanej ilości prac.
Teczka  w formie jednego pliku PDF powinna zawierać na pierwszej stronie następujące informacje:

 • Imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie
 • Nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
 • Ukończone studia – jeśli dotyczy

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 20 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
(z udziałem Kandydatów)

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej z Kandydatem drogą online, połączonej z prezentacją prac nadesłanych podczas rejestracji.

WYNIKI


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za prezentację prac – do 40 punktów,
za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów

Grafika – grafika projektowa
portfolio prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych UAP

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
START 11.03.2023
KONIEC 

sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy:
(bez udziału Kandydatów)

Polega na przeglądzie prac (maksymalnie 13 prac) dostarczonych przez Kandydata drogą elektroniczną w zamkniętym pliku PDF o objętości nieprzekraczającej 100 MB. Teczka prac powinna zawierać fotografie/skany następujących prac:

 • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – w tym martwą naturę; oryginał na formacie od A4 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
 • 5 prac rysunkowych wykonanych ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginał w formacie od A4 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
 • do 5 własnych prac projektowych (można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych) – plakaty, znaki graficzne, logo, typografia, ilustracja.

Prosimy o nie przekraczanie oczekiwanej ilości prac.
Teczka w formie jednego pliku PDF powinna zawierać na pierwszej stronie następujące  informacje:

 • Imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie
 • Nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
 • Ukończone studia – jeśli dotyczy

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 20 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
(z udziałem Kandydatów) 

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej z Kandydatem drogą online, połączonej z prezentacją prac nadesłanych podczas rejestracji.

WYNIKI


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za prezentację prac (teczka prac) – do 40 punktów,
za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.

Intermedia
portfolio prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych UAP

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
START 11.03.2023
KONIEC 

sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:
(bez udziału Kandydata)
Polega na przeglądzie portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 30 MB:

 • Portfolio: prezentacja do 20 prac artystycznych (UWAGA! przy kandydowaniu na zakres film eksperymentalny należy umieścić dodatkowo min. 3 prace wideo/filmowe) wraz z ich krótkim opisem wyjaśniającym technikę, parametry i idee poszczególnych prac (prace mogą składać się z cykli), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 MB. (UWAGA! prace audio/wideo w formie interaktywnych linków do prac umieszczonych np. na platformach: youtube, vimeo, soundcloud, google drive, dropbox itp).
 • List motywacyjny – nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami zapisany w pliku PDF.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem, przeprowadzonej drogą online, i która powinna dać możliwość zwięzłego poznania zainteresowań kandydata i określić jego potencjał twórczy.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za portfolio – do 15 punktów,
za list motywacyjny – do 5 punktów
za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.

Kuratorstwo i teorie sztuki
portfolio prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych UAP

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
START 11.03.2023
KONIEC  

postępowanie rekrutacyjne

Podstawę przyjęcia na studia na kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki stanowią wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów – języka polskiego oraz drugiego wybranego przez kandydata przedmiotu (w wypadku braku dokonania wyboru uwzględniony zostanie ten z najwyższą oceną/liczbą procentową). Obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

 Obrady komisji rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia KIERUNEK KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI  odbywają się bez uczestnictwa kandydatów. TERMIN

Malarstwo
portfolio prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych UAP

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
START 11.03.2023
KONIEC 

sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy:

Etap pierwszy:
  (bez udziału Kandydata)

Polega na przeglądzie prac rysunkowych i malarskich kandydata, (max. 10 prac malarskich i max. 10 prac rysunkowych) dostarczonych drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym:

 • Portfolio powinno zawierać: do 10 prac malarskich i do 10 prac rysunkowych w dowolnym formacie. Każda praca powinna zawierać opis: technika, format, rok powstania (np. olej na płótnie, 100x70cm, rok 2020). Portfolio – jako zamknięty plik PDF nie powinno przekraczać pojemności 100 MB.
 • List motywacyjny powinien składać się z następujących części:
  • Imię, nazwisko, data urodzenia
  • Przebieg edukacji
  • Wykaz osiągnięć (nagrody, udział w konkursach) – jeśli dotyczy
  • Zainteresowania
  • Uzasadnienie wyboru kierunku studiów (do 1500 znaków)

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 20 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem, przeprowadzonej drogą online. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, połączona z prezentacją nadesłanych prac, ma na celu weryfikację jego zdolności plastycznych, predyspozycji intelektualnych oraz wiedzy o sztuce i kulturze.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za portfolio – do 40 punktów,
za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.

Scenografia
portfolio prac rysunkowych, malarskich i kierunkowych UAP

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
START 11.03.2023
KONIEC 

sprawdzian kwalifikacyjny

Bez udziału Kandydatów

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na przeglądzie prac rysunkowych i malarskich kandydata (10 prac) dostarczonych drogą elektroniczną w zamkniętym pliku PDF nieprzekraczającym objętości 100 MB oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym:

 • Portfolio – zdjęcia/skany prac odpowiadające na poniższe założenia:
  • dwie prace rysunkowe:
   • temat: studium z natury, postać
   • format: 100×70 cm
   • podłoże: biały brystol,
   • technika dowolna (ołówek, węgiel, czarny tusz, czarna farba itp.)
  • jedna praca malarska:
   • temat: studium z natury (martwa natura),
   • – format: 100×70 cm
   • – podłoże: karton, podobrazie – płótno malarskie, podkład introligatorski, deska itp.,
   • – technika dowolna (akryl, olej, tempera itp.)
  • siedem prac kierunkowych w dowolnej technice, prezentujących predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku scenografia (z naciskiem na kwestie przestrzenno-kompozycyjne, scenograficzne, ubiorowe z uwzględnieniem skali, proporcji oraz relacji barwnych); techniki dowolne.
 • List motywacyjny – wytyczne:
  • format A4, tekst łącznie z odpowiedziami na pytania – minimum 2500 znaków (bez spacji) maksymalnie 3500 (bez spacji),
  • list motywacyjny powinien zawierać odpowiedzi na poniższe pytania:
   • Czym dla Pana(i) jest scenografia/projektowanie ubioru i jakie niesie ze sobą wartości?
   • Jakie są Pana(i) dodatkowe zainteresowania?

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za portfolio – do 20 punktów,
za list motywacyjny – do 10 punktów.

Chcesz kandydować na UAP lub inną uczelnię artystyczną? Pomożemy Ci stworzyć portfolio prac rysunkowych! Naucz się rysować i malować w Szkole Rysunku RA! Wybierz Roczny Kurs Rysunku i Malarstwa lub 2-letni Kurs Rysunku i Malarstwa.