Artykuły

Rekrutacja UAP na rok akademicki 2024/2025. Sprawdź jak ma wyglądać Twoje portfolio!

Rekrutacja UAP na rok akademicki 2024/2025 odbędzie się w trybie online i stacjonarnym. Podczas rekrutacji 2024 na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu Twoim zadaniem będzie prezentacja swojego dorobku artystycznego, czyli przedstawienie komisji rekrutacyjnej portfolio UAP: rysunkowych, malarskich, a także kierunkowych. Na wybranych kierunkach dodatkowo musisz napisać list motywacyjny i/lub odbyć rozmowę rekrutacyjną i/lub wykonać zadanie egzaminacyjne.

Sprawdzian kwalifikacji UAP 2024, czyli na rok akademicki 2024-2025, dla studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, odbywał się będzie w formie łączonej: online i stacjonarnie. Uczelnia podała szczegółowe wytyczne jak ma wyglądać portfolio prac / teczka prac oraz w jaki sposób będzie przebiegała rekrutacja na każdy kierunek UAP. Szczegółowe wytyczne, dla każdego z kierunków z osobna, znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

źródło informacji: https://rekrutacja.uap.edu.pl/2023/regulaminy/

Etapy i charakterystyczne elementy sprawdzianu kwalifikacyjnego, wspólne dla wszystkich kierunków

Etap I – portfolio UAP:

 • prace rysunkowe
 • prace malarskie
 • prace kierunkowe czyli np. animacje na kierunek animacja lub makiety na kierunek architektura
 • list motywacyjny (na wybranych kierunkach)

Etap II:

 • rozmowa kwalifikacyjna (na wybranych kierunkach)
 • zadanie egzaminacyjne do wykonania zdalnie lub stacjonarnie (na wybranych kierunkach)

Do wszystkich części egzaminu wstępnego przygotujemy Cię w naszej Pracowni RA. Kurs Rysunku i Malarstwa oraz 2-letni Kurs Rysunku i Malarstwa to poza nauką rysunku i malarstwa, również doskonałe przygotowanie do pozostałych części Twojego egzaminu wstępnego na Uniwersytet Artystyczny. Nasze zajęcia rysunku to także przygotowanie prac z części artystycznej, albo kierunkowej Twojego portfolio UAP. Podczas naszych lekcji rysunku i malarstwa sporo opowiadamy i udzielamy profesjonalnej korekty prac, co pozwoli Ci przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. W RA chętnie przeczytamy i udzielimy Ci pomocy w napisaniu listu motywacyjnego. W Szkole Rysunku RA pomożemy Ci stworzyć teczka prac / portfolio prac rysunkowych do wszystkich części egzaminu wstępnego – z nami osiągniesz wyznaczony cal!

Wytyczne szczegółowe do stworzenia portfolio UAP, prac artystycznych dla wybranych kierunków studiów UAP 2024-2025 – studia dzienne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

źródło informacji: https://rekrutacja.uap.edu.pl/2023/regulaminy/

Malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rysunku

a. Portfolio UAP, które powinno zawierać reprodukcje:

 •  do 10 prac malarskich, w tym martwa natura, prace muszą być wykonane bez udziału technik cyfrowych/komputerowych.
 •  do 10 prac rysunkowych, w tym rysunek całej postaci i martwa natura, prace wykonane bez udziału technik cyfrowych/komputerowych.

b. List motywacyjny, który powinien składać się z następujących części:

 • imię, nazwisko, data urodzenia
 • przebieg edukacji
 • wykaz osiągnięć (nagrody, udział w konkursach) – jeśli dotyczy
 • zainteresowania
 • uzasadnienie wyboru kierunku studiów (do 1500 znaków)

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy – bez udziału osób kandydujących:

●  przegląd Portfolio osób kandydujących, zapoznanie się z listem motywacyjnym i kwalifikacja wstępna kandydatów do etapu drugiego.

Aby uzyskać pozytywny wynik w tym etapie, konieczne jest otrzymanie minimum 5 punktów.

Etap drugi (stacjonarny):

– sprawdzian praktyczny przeprowadzany w Uczelni (do południa)

● sprawdzian z malarstwa – czas trwania 4 godziny – temat w oparciu o martwą naturę

Etap trzeci:
– rozmowa kwalifikacyjna z osobami kandydującymi, przeprowadzona w Uczelni (po południu).

Na ten etap składają się:

 • prezentacja własnych prac, które zostały wykonane w trakcie egzaminu praktycznego w etapie drugim,
 • prezentacja prac składających się na Portfolio osoby kandydującej,
 • dyskusja na temat sztuki i procesu twórczego.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 70 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z trzech etapów sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których osoba kandydująca może otrzymać maksymalnie:

 • za etap pierwszy od 0 do 10 punktów b. za etap drugi od 0 do 30 punktów
 • za etap drugi od 0 do 30 punktów
 • za etap trzeci od 0 do 30 punktów

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 35 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. i 6.

Grafika artystyczna na Wydziale Grafiki

Portfolio UAP zawierające dokumentację prac (fotografie/skany):

 • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – wtym martwą naturę; oryginały na formacie od A3 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
 • 5 prac rysunkowych wykonanych np. ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginały w formacie od A3 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
 • do 5 własnych prac artystycznych:
  można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych oraz prace zrealizowane w technikach graficznych (monotypie, linoryty, akwaforty

itp.) lub innych technikach artystycznych (szkice, kolaże, ilustracje, dokumentacje działań rzeźbiarskich, kadry filmów, kadry animacji).

Portfolio prac w formie wielostronicowego pliku PDF w formacie A4 (pozioma orientacja stron, maksymalna wielkość pliku 100 MB) powinno zawierać na pierwszej stronie następujące informacje:

 • imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie
 • nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
 • ukończone studia – jeśli dotyczy

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy – bez udziału osób kandydujących (do uzyskania maksymalnie 120 punktów)
 • przegląd Portfolio wgranych do systemu Akademus w procesie rekrutacji

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 60 pkt), zostaną zaproszone do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e- dziekanat Akademus.

Etap drugi – z udziałem osób kandydujących (do uzyskania maksymalnie 60 punktów)

 • rozmowa kwalifikacyjna z osobą kandydującą połączona z prezentacją nadesłanych prac, przeprowadzona drogą online

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 180 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 • za etap pierwszy – do 120 punktów,
 • za etap drugi – do 60 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 90 punktów z obu etapów sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. i 6.

Grafika projektowa na Wydziale Grafiki

Portfolio UAP zawierające dokumentację prac (fotografie/skany):

 • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – wtym martwą naturę; oryginały na formacie od A3 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
 • 5 prac rysunkowych wykonanych np. ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginały w formacie od A3 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
 • do 5 własnych prac projektowych: można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych, rysunkowych oraz graficznych np. plakaty, znaki graficzne, logo, typografia, ilustracja, kadry animacji.

Portfolio UAP prac w formie wielostronicowego pliku PDF w formacie A4 (pozioma orientacja stron, maksymalna wielkość pliku 100 MB) powinno zawierać na pierwszej stronie następujące informacje:

  • imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie
  • nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
  • ukończone studia – jeśli dotyczy

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy – bez udziału osób kandydujących (do uzyskania maksymalnie 120 punktów) przegląd portfolio wgranych do systemu Akademus w procesie rekrutacji

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 60 pkt) zostaną zaproszone do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e- dziekanat Akademus.

Etap drugi – z udziałem osób kandydujących (do uzyskania maksymalnie 60 punktów)• zadanie projektowe oraz rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją wykonanego zadania – na terenie UAP

Zadanie projektowe obejmuje wykonanie pracy/prac graficznych w odpowiedzi na zadanytemat (tematy) bez użycia technik cyfrowych/komputerowych. Format i technika pracy zostaną ogłoszone w momencie rozpoczęcia etapu drugiego. Osoby kandydujące zobowiązane są do posiadania materiałów plastycznych niezbędnych do wykonania zadania (papiery 50 x 70 cm, kredki, farby, węgiel, tusz oraz inne preferowane).

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 180 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacjiuzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których osoba kandydująca może otrzymać maksymalnie:

 • za etap pierwszy – do 120 punktów,
 • za etap drugi – do 60 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 90 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. i 6.

Rzeźba na Wydziale Rzeźby

Portfolio UAP przesłane jako zamknięty plik PDF nie powinno przekraczać pojemności 100MB i powinno być wiernym odzwierciedleniem teczki i zawierać:

 • rysunki postaci z modela: (minimalna wielkość reprodukcji: 1200 piks. krótszy bok; maksymalna wielkość 3MB/plik). Liczba prac: 3–6;
 • rzeźbiarskie studium portretowe lub zamiennie studium popiersia lub postaci:(minimalna wielkość reprodukcji: 1200 piks. krótszy bok; maksymalna wielkość 3MB/plik). Liczba prac: min. 3;
 • prace własne dowolne wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem, np. małe formy rzeźbiarskie: (minimalna wielkość reprodukcji: 1200 piks. krótszy bok; maksymalna wielkość 3MB/plik), W przypadku absolwenta Liceum Plastycznego uwzględniające pracę dyplomową.
 • Dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający kompleksowy ogląd rzeźby (z czterech stron: przód–bok–1/3– tył); format nie mniejszy niż 1200 piks. krótszy bok; maksymalna wielkość 3MB/plik). Liczba prac: maksymalnie 5;
 • opcjonalnie: prace prezentujące inne artystyczne zainteresowania osoby kandydującej. Liczba prac: maksymalnie 6.

List motywacyjny powinien zawierać:

 • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z wybranym kierunkiemstudiów np. ukończenie Liceum Sztuk Plastycznych, uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań związanych z plastyką, szczególny kontakt ze sztuką konkretnego artysty;
 • powody decyzji o wyborze rzeźby jako kierunku przyszłych studiów;
 • ocena własnych predyspozycji, które pozwolą odnaleźć się na wybranym kierunku wymagającym działań kreatywnych opartych o systematyczną pracę;
 • osiągnięcia związane z rzeźbą, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach etc.;
 • pasje i zainteresowania spoza obszaru rzeźby;
 • przedstawienia własnego środowiska – miasta, wsi pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, domy i ośrodki kultury, biblioteki);
 • scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
 • informacje, które pomogły w wyborze Wydziału Rzeźby UniwersytetuArtystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jako miejsca przyszłych studiów;
 • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi aspiracjami możliwymi dorealizowania na Wydziale Rzeźby.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy – bez udziału osoby kandydującej

Polega na przeglądzie prac osoby kandydującej w formie portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym.

Osoba kandydująca, która uzyskała pozytywną decyzję komisji egzaminacyjnej, zostanie zaproszona do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e- dziekanat Akademus.

Etap drugi – z udziałem osoby kandydującej

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z osobą kandydującą, przeprowadzonej w trybiestacjonarnym na terenie Uczelni.

Rozmowa będzie dotyczyć:

 • listu motywacyjnego;
 • ogólnych zagadnień związanych z kulturą i sztuką ze szczególnym uwzględnieniemrzeźby;
 • prezentacji teczki, będącej wiernym odzwierciedleniem portfolio (prace rzeźbiarskie /przestrzenne przedstawione w formie zdjęć – min. 13×18 cm, prace malarskie w oryginale lub w formie zdjęć – min. 13×18 cm, prace rysunkowe w oryginale).Osoba kandydująca powinny przygotować autoprezentację trwającą do 10 min. oraz dodatkowo przeznaczyć czas na rozmowę.

W wyniku przeprowadzonego II etapu sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów z II etapu sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Wzornictwo na Wydziale Architektury i Wzornictwa

Portfolio UAP

które powinno zawierać łącznie dokumentację zdjęciową nie mniej niż 15 prac, w tym: min. 5 prac rysunkowych, min. 5 prac malarskich i min. 5 prackierunkowych. Prace artystyczne w formacie min. 50 × 70 cm powinny być wykonanew technice rysunku (ołówek, węgiel, pastele) lub malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, olejne, akwarele). Przez prace artystyczne rozumie się: pejzaże, studium martwej natury, studium postaci i prace z wyobraźni. Prace kierunkowe w formacie50 × 70 cm realizowane w technice rysunku (ołówek, cienkopis, pisak) powinny pokazywać umiejętność stosowania techniki odręcznego rysunku perspektywicznego i aksonometrycznego. Przez prace kierunkowe rozumie się rysunkowe przedstawienie przedmiotów z własnego otoczenia, projektowaniem których zajmuje się szeroko rozumiane wzornictwo. Dopuszcza się dodatkowe zaprezentowanie 5 dowolnychprac: rysunków, wizualizacji, animacji, modeli, prototypów zrealizowanych przez kandydata w ramach poszerzenia prezentacji własnej osobowości.

List motywacyjny

ma uzasadniać wybór kierunku studiów – wzornictwo – i wykazać predyspozycje osoby kandydującej do zajmowania się tym obszarem aktywnościtwórczej. Nie powinien przekraczać liczby 1800 znaków wraz ze spacjami, czyli mieścić się na jednej stronie A4.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy – bez udziału osób kandydujących

 • przegląd Portfolio UAP dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listemmotywacyjnym.

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 20 pkt), zostanązaproszone do drugiego etapu drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e- dziekanat Akademus.

Etap drugi:

 • rozmowa kwalifikacyjna z osobą kandydującą, przeprowadzona drogą online.

Rozmowa kwalifikacyjna z osobą kandydującą, połączona z prezentacją nadesłanych prac, ma na celu weryfikację jej zdolności plastycznych, predyspozycji intelektualnych orazwiedzy o sztuce i kulturze ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacjiuzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których osoba kandydująca może otrzymać maksymalnie:

 • za etap pierwszy – do 40 punktów,
 • za etap drugi – do 20 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 30 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. i 6.

Architektura na Wydziale Architektury i Wzornictwa

Portfolio UAP

Plik PDF (max. rozmiar pliku 100 MB) podzielony na 4 części:
a) studium postaci – dwie prace; technika: ołówek, format 100 × 70 cm; każda praca opatrzona krótkim (jedno/dwuzdaniowym) komentarzem dotyczącym tematu,techniki, inspiracji;

b)  studium martwej natury – dwie prace; technika: ołówek, format 100 × 70 cm; każda praca opatrzona krótkim (jedno/dwuzdaniowym) komentarzem dotyczącym tematu, techniki, inspiracji. Studium martwej natury należy rozumieć jako układ różnych form i przedmiotów użytkowych tworzących kompozycje przestrzenną.

c)  studium martwej natury – dwie prace; technika: olej akryl, akwarela, format 50 x70 cm; każda praca opatrzona krótkim (jedno / dwuzdaniowym) komentarze dotyczącym tematu, techniki, inspiracji. Studium martwej natury należy rozumieć jako układ różnych form i przedmiotów użytkowych tworzących kompozycje przestrzenną.

d)  prace kierunkowe – dwie prace: format 50 × 70 cm, w tym:

  • dwie kompozycje przestrzenne złożone z dowolnych brył geometrycznych przedstawione w formie rysunków aksonometrycznych oraz zdjęć modelu;
  • szkice perspektywiczne przedstawiające wcześniej opracowane dwie kompozycje przestrzenne w różnych kontekstach, z uwzględnieniem skali,proporcji i relacji z otoczeniem – jedna w przestrzeni miejskiej widziana wperspektywie z poziomu wzroku człowieka, druga w krajobrazie otwartymwidziana z perspektywy lotu ptaka;
  • do każdej pracy krótki komentarz dotyczący idei, inspiracji, formy, tworzywa. Dopuszcza się dodatkowe zaprezentowanie dwóch dowolnych prac(rysunków, wizualizacji, animacji, modeli), zrealizowanych przez kandydata wramach poszerzania prezentacji własnej osobowości.

List motywacyjny

Plik w formacie PDF – tekst o objętości minimum 2500 znaków.

List motywacyjny powinien uzasadniać wybór architektury jako kierunku studiów, a także wykazać predyspozycje osoby kandydującej do zajmowania się tym obszaremaktywności twórczej. W treści listu powinny się znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Dlaczego chce Pan(i) studiować na kierunku architektura?
 • Czego oczekuje Pan(i) od studiów na kierunku architektura?
 • Czym dla Pana(i) jest architektura?
 • Jakie są Pana(i) dodatkowe zainteresowania?

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy – bez udziału osób kandydujących (do uzyskania maksymalnie 40 punktów)

 • przegląd Portfolio UAP dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listemmotywacyjnym.

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 20 pkt), zostaną zaproszone do drugiego etapu drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e- dziekanat Akademus.

Etap drugi (do uzyskania maksymalnie 20 punktów)

 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką/kandydatem przeprowadzona stacjonarnie

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których osoba kandydująca może otrzymać maksymalnie:

 • za etap pierwszy – do 40 punktów,
 • za etap drugi – do 20 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 30 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. i 6.

Architektura wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii

Portfolio UAP w formie elektronicznej, w zamkniętym pliku PDF nieprzekraczającym objętości 100 MB, opisanym według schematu: numer osoby kandydującej_portfolio_l_stopien_architektura_wnetrz, zawierające:

 • Zdjęcia/skany prac odpowiadających na poniższe założenia:
 • dwie prace rysunkowe:
  – temat: studium z natury lub studium postaci (do wyboru)
  – format: 100×70 cm
  – podłoże: biały brystol
  – technika dowolna (ołówek, węgiel, czarny tusz, czarna farba itp.)
 • dwie prace malarskie,
  – temat: studium z natury (martwa natura)
  – format: 100×70 cm
  – podłoże: karton, podobrazie – płótno malarskie, podkład introligatorski,deska itp.
  – technika dowolna (akryl, olej, tempera itp.)
 • sześć prac kierunkowych, w tym: (praca kierunkowa składa się z trzech części)

część 1 – dwie prace

Na arkuszu papieru o wymiarach 35×35 cm należy wykonać dwie różne abstrakcyjne, czarno-białe kompozycje graficzne płaskie (2D) w oparciuo figury: prostokąta, rombu, pięciokąta (technika: ołówek, biały brystol)

część 2 – dwie prace

Powstałe uprzednio dwie kompozycje graficzne, należy zinterpretować wykonując dla każdej z nich makietę przestrzenną (3D) (technika: białybrystol)

część 3 – dwie prace

Na arkuszu papieru 50×70 cm należy wykonać rysunki perspektywiczne, odręczne, przedstawiające wykonane uprzednio makiety z perspektywyczłowieka (technika: ołówek, biały brystol)

Prace powinny prezentować predyspozycje osoby kandydującej do studiowania nawybranym kierunku.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy – bez udziału osób kandydujących (do uzyskania maksymalnie 40 punktów)

 • przegląd Portfolio UAP dostarczonego drogą elektroniczną.

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 20 pkt), zostanązaproszone do drugiego etapu drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e- dziekanat Akademus.

Etap drugi (do uzyskania maksymalnie 20 punktów)

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacjiuzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których osoba kandydująca może otrzymać maksymalnie:

 • za etap pierwszy – do 40 punktów,
 • za etap drugi – do 20 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 30 punktów z obu etapów sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. i 6.

Scenografia na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii

Portfolio UAP w formie elektronicznej, w zamkniętym pliku PDF nieprzekraczającym objętości 100 MB, opisanym według schematu:
numer osoby kandydującej_portfolio_jednolite_magisterskie_scenografia
zawierające:

 • Zdjęcia/skany prac odpowiadające na poniższe założenia:
 • dwie prace rysunkowe:
  – temat: studium z natury lub studium postaci
  – format: 100×70 cm
  – podłoże: biały brystol
  – technika dowolna (ołówek, węgiel, czarny tusz, czarna farba itp.)
 • jedna praca malarska:
  – temat: studium z natury (martwa natura)
  – format: 100×70 cm
  – podłoże: karton, podobrazie – płótno malarskie, podkład introligatorski, deska itp.
  – technika dowolna (akryl, olej, tempera itp.)
 • siedem prac kierunkowych, w tym:
  – zadanie składa się z dwóch części – scenograficznej oraz kostiumowej (osobakandydująca zobligowana jest do całościowego wykonania zadania)
  – tematy wraz z wytycznymi ogłoszone będę z tygodniowym wyprzedzeniem(w stosunku do terminu składania dokumentów).

Prace powinny prezentować predyspozycje osoby kandydującej do studiowania na wybranym kierunku.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy – bez udziału osób kandydujących (do uzyskania maksymalnie 40 punktów)

 • przegląd portfolio UAP dostarczonego drogą elektroniczną.

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 20 pkt), zostaną zaproszonedo drugiego etapu drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi (do uzyskania maksymalnie 20 punktów

 • rozmowa kwalifikacyjna z osobą kandydującą drogą online, połączona z prezentacją prac nadesłanych podczas rejestracji.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacjiuzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których osoba kandydująca może otrzymać maksymalnie:

 • za etap pierwszy – do 40 punktów,
 • za etap drugi – do 20 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 30 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. i 6.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (zakres: sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa; zakres: sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury) na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

Portfolio UAP

w którym osoba kandydująca przedstawia reprodukcje od 10–20 własnychprac z krótkim ich opisem dotyczącym wszystkich prac (maksymalnie do 3000 znakówze spacjami), w tym przynajmniej 3 reprodukcje rysunków, wykonane najlepiej wformacie 100×70 cm, przedstawiające motyw martwej natury. Poza reprodukcjami,można również przedstawić inne prace np. z malarstwa, fotografii, rzeźby, dołączyćlinki do jednej lub dwóch prac w medium filmowym.

List motywacyjny

(przygotowany w pliku elektronicznym PDF, maksymalnie 6000 znaków ze spacjami), w którym osoba kandydująca, oprócz krótkiego przedstawienia swojej osoby, powinna odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Dlaczego chcę studiować na kierunku: Edukacja Artystyczna zakres: sztukainterdyscyplinarna i edukacja kulturowa/zakres: sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury?
 • Jakie są moje zainteresowania artystyczne?
 • Co interesuje mnie w sztuce współczesnej i dawnej?
 • Jakie ewentualne formy działalności edukacyjnej mnie interesują i dlaczego?
 • W przypadku przyjęcia na studia, jaki oferowany zakres (specjalność) studiów wybiorę i dlaczego?

* INFORMACJA DO PYTANIA 5): w ramach zakresu sztuka interdyscyplinarna i edukacjakulturowa oraz zakresu sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury nie są nadawane uprawnienia do nauczania.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy – bez udziału osób kandydujących (do uzyskania maksymalnie 20 punktów)

 • przegląd Portfolio UAP dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznania się z listem motywacyjnym

Do drugiego etapy przystępują osoby kandydujące, które uzyskały minimalną liczbępunktów (7 punktów). Zostaną o tym poinformowane drogą systemu Akademus.

Etap drugi (do uzyskania maksymalnie 10 punktów)

 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką/kandydatem, przeprowadzona drogą online.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacjiuzyskanych z poszczególnych etapów sprawdzianu kwalifikacyjnego, z którychkandydatka/kandydat może otrzymać maksymalnie:

 • za pierwszy etap – do 20 punktów,
 • za drugi etap – do 10 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 14 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. i 6.

Animacja na Wydziale Animacji i Intermediów

Portfolio UAP prac osoby kandydującej, które powinna zawierać:

 • 5 prac rysunkowych wykonanych w formacie 100×70 cm. Studium postaci,
 • martwej natury w dowolnej technice (ołówek, pastel, węgiel, tusz itp.),
 • 5 prac malarskich w formacie zbliżonym do 100×70 cm. Studium postaci, martwejnatury, pejzażu w dowolnej technice malarskiej (olej akryl, tempera itp.).
  (Łączna objętość pliku do 30 MB)
 • dokumentację dokonań kandydata w zakresie animacji, np.
  – próby animacyjne, ćwiczenia, etiudy (montaż do 2 min., format – mp4),
  – scenopisy, projekty plastyczne postaci lub scenografii, scenariusze, ilustracje lub komiksy (do 10 prac, całość do 20 MB).

List motywacyjny, w którym osoba kandydująca powinien wskazać:

 • źródła podjęcia decyzji studiowania na kierunku animacja,
 • dotychczasowe sposoby rozwijania zainteresowania animacją,
 • w przypadku uczęszczania na zajęcia związane z animacją lub filmem (szkoła, warsztaty, dom kultury) podać miejsce oraz wykaz osiągnięć i sukcesów,
 • pozostałe zainteresowania osoby kandydującej Objętość – do 2000 znaków.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy – bez udziału osób kandydujących (do uzyskania maksymalnie 60 punktów)

 • Przegląd Portfolio i Listu motywacyjnego wgranych do systemu Akademus w procesie rekrutacji.

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 30 pkt) zostanązaproszone do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e- dziekanat Akademus.

Etap drugi (do uzyskania maksymalnie 60 punktów)

 • Zadanie kierunkowe oraz rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją wykonanego zadania, na terenie Uczelni
 • Zadanie kierunkowe obejmuje dwie części:
  • wykonanie scenopisu obrazkowego (storyboardu), zróżnicowanego pod względem dramaturgicznym i ruchowym.
  • wykonanie w procesie animacji klasycznej, fragmentu wybranego ujęcia zescenopisu obrazkowego

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 120 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacjiuzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 • za etap pierwszy – do 60 punktów,
 • za etap drugi – do 60 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 60 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. i 6.

Potrzebujesz pomoc w wyborze zajęć RA? Zadzwoń 602 136 330 lub napisz do nas kontakt@rysunekarchitektura.pl